Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 48 im. Szarych Szeregów w Krakowie
  30-243 Kraków ul. Księcia Józefa 337
  sp48kr@wp.pl
 • 12-4297210

  Dyrektor

  ZARZĄDZENIA

   

  Deklaracja dostępności

  Szkoła Podstawowa nr 48 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  sp48kr@wp.pl

  Data publikacji strony internetowej: 18 września 2017r.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności  wymienionych poniżej.

  • pliki PDF  na stronienie są częściowo niedostępne  cyfrowo ,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  • opublikowane zdjęcia bez opisu alternatywnego mają  tylko charakter promocyjny,
  • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego ale osiągniecie całkowitej poprawności nastąpi najpóźniej  17 września 2022 r. w związku  zakończeniem współpracy z firmą Librus,
  • część treści strony nie spełnia wymagań zawartych w załączniku do ustawy
  • część z publikowanych zdjęć i tekstów zostało opublikowanych przed 23 września 2020.

  Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • postrzegalność zgodna z zasadami 1.3 i 1.4  w załączniku ustawy,
  • funkcjonalność zgodna z zasadami 2.1 i 2.2 z załączniku ustawy,
  • zrozumiałość zgodna z 3.1 i 3.3 z załącznika ustawy,

  Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 20 września 2020.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronach internetowych sp48kr@wp.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Można dopisać dodatkowe skróty.

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Mikołajski sp48kr@wp.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie możliwości  kontaktu. Osoba ta powinna  określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje  żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli jednak dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

  Deklaracja architektoniczna

  Budynek częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo

   

   

   

   

   

  REGULAMIN - PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 W KRAKOWIE -  obowiązująca od 1 września roku szkolnego 2020/2021

   

  PODSTAWA PRAWNA:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
  2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322).
  3. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  z 02.03.2020 r. ( Dz. U. 2020 poz. 374).
  4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                     i niepublicznych szkołach i placówkach.
  5. Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                          w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo).
  6. Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                            w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo).
  7. Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

  CEL PROCEDURY

  1. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych w Szkole Podstawowej nr 48 w Krakowie

   

  1. Procedura dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów klas I – VIII  i  rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

   

   

  UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

   

  1. ZADANIA DYREKTORA :

   

  1. Organizuje odpowiednie warunki sanitarne w celu ochrony dzieci i pracowników szkoły przed zakażeniem.
  2. Powiadamia telefonicznie rodziców dziecka, u którego występuje podejrzenie zachorowania.
  3. Powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu.
  4. Zapewnia sprzęt i środki do dezynfekcji oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach                            i w pomieszczeniach gdzie przebywają uczniowie.
  5. Dopilnowuje aby w widocznych miejscach w szkole były instrukcje dotyczące mycia rąk oraz inne zasady związane z higieną osobistą.
  6. Wyznacza izolatkę (wyposażoną m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w której będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
  7. Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz  służb medycznych.
  8. Zawiesza zajęcia w związku z sytuacją epidemiologiczną  w oddziale, klasie, etapie edukacyjnym lub w całej szkole, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

   

  1. ZADANIA NAUCZYCIELI:

   

  1. Zapoznają się z wytycznymi MEN, MZ, GIS obowiązującymi od 1 września 2020r.

   

  1. Zapoznają się i bezwzględnie przestrzegają zasad zaostrzonego reżimu sanitarnego  zawartego                          w procedurze bezpieczeństwa obowiązującej w szkole.
  2. Wychowawcy przeprowadzają z uczniami swojej klasy zajęcia dotyczących zagrożenia koronawirusem i jego zapobiegania oraz informują o procedurach bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole.
  3. Wychowawcy przydzielają uczniom stałe miejsca w salach i sporządzają plan rozmieszczenia uczniów, który ma się znajdować w sali danej klasy lub we wszystkich salach, w których uczą się uczniowie danej klasy.
  4. Podczas przerw nauczyciel dyżurujący ma pod swoją opieka uczniów z 2 sal, jednocześnie obserwując uczniów przebywających na korytarzu.- odpowiada za wywietrzenie klasy, zwraca uwagę na zachowanie odpowiedniego dystansu między uczniami.
  5. Nauczyciele wszystkich przedmiotów na swoich lekcjach przypominają na bieżąco o procedurach bezpieczeństwa dotyczących przede wszystkim higieny osobistej, dezynfekcji i myciu rąk, zachowaniu dystansu i noszeniu maseczek lub przyłbic podczas przerw oraz egzekwują ich przestrzeganie przez uczniów.
  6. Informują dyrektora szkoły oraz rodziców dziecka o podejrzeniu zachorowania.
  7. Niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi                                            o zachorowanie na koronawirusa, bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2).
  8. Zapewniają dopływ świeżego powietrza do klas poprzez ich wietrzenie co najmniej raz na godzinę.
  9. W miarę możliwości organizują zajęcia na świeżym powietrzu.
  10. Opiekunowie  usuwają z sal zbędne przedmioty .
  11. Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
  12. Pilnują aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi i innymi przedmiotami między sobą.

   

  1. ZADANIA I OBOWIĄZKI PERSONELU NIEPEDAGOGICZNEGO:

   

   

  1. Zapoznają się z wytycznymi MEN, MZ, GIS obowiązującymi od 1 września 2020r.
  2. Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w szkole.
  3. Przestrzegają  narzuconego reżimu sanitarnego:
  • Zachowują dystans pomiędzy sobą, uczniami , nauczycielami co najmniej 1,5 m.
  • Przemieszczając się po korytarzu zakładają maseczkę lub przyłbicę
  1. Niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa SARS-CoV-2.
  2. Dbają  o czystość i higienę pomieszczeń:
  • Panie woźne o godz. 10.00,12.00 i 14.00 (podczas trwania lekcji) - wycierają środkiem dezynfekującym powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła itp.
  • Panie woźne po każdej przerwie odkażają toalety.
  • Panie sprzątające po przyjściu do pracy   myją i odkażają toalety- pierwszy raz, pod koniec pracy –drugi raz
  • Wszystkie osoby sprzątające po posprzątaniu przydzielonych pomieszczeń – odkażają środkiem odkażającym poprzez spryskanie i wytarcie wszystkie sprzęty w salach- ławki, krzesła, biurka poręcze, uchwyty, klamki, kontakty itp
  • Pan woźny- konserwator systematycznie ( co 2 godziny) odkaża ławeczki i inne powierzchnie dotykowe ( np. kontakty, klamki itp.) w szatni .
  • Prowadzą kartę monitoringu codziennych prac porządkowych na terenie szkoły opracowana przez dyrektora szkoły.
   1. Systematycznie sprzątają i dezynfekują wszystkie inne często używane pomieszczenia szkolne.
   2. Na bieżąco uzupełniają pojemniki ze środkami odkażającymi, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe i mydło bakteriobójcze w dozownikach.

   

  1. W trakcie dyżuru na portierni pilnują aby osoby trzecie nie wchodziły na teren szkoły.
  2. W wyjątkowych sytuacjach wpuszczają osoby trzecie ( wyłącznie pojedynczo) do sekretariatu, pilnując aby miały maseczki i zdezynfekowały ręce.
  3. Konserwator raz dziennie rano przed  godz. 8.00 odkaża sprzęt na placu zabaw, boisku szkolnym                       i słowni napowietrznej.
  4. Po wyjściu dzieci ze szkoły sprzątają i dokładnie odkażają sprzęty i sale, w których przebywali uczniowie oraz zabawki i przybory używane przez uczniów
  5. Osoby sprzątające salę gimnastyczną odkażają  używany sprzęt sportowy złożony w wyznaczonym miejscu  oraz myją podłogę wodą z dodatkiem  detergentu.

   

   

  IV. ZADANIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

   

  1. Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w szkole i stosują się do zasad w niej zawartych (procedura znajduje się na stronie SP 48 i e-dziennika LIBRUS)
  2. Podają i na bieżą aktualizują numery telefonów, dzięki którym szkoła może skontaktować się                             z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
  3. W sytuacji zgłoszenia przez szkołę objawów chorobowych u dziecka, mają OBOWIĄZEK natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły.
  4. Przyprowadzają do szkoły tylko dzieci zdrowe.
  5. Niezwłocznie informują dyrektora szkoły o kontakcie z osobami chorymi, podejrzanymi                                         o zachorowanie na koronawirusa, przebywającymi na kwarantannie,  bądź o przebywaniu                         w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2).
  6. Zaopatrują swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust, której noszenie  obowiązuje w szkole podczas przerw.
  7. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub  kaszel) rodzice są zobowiązani do przedłożenia w szkole zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego dobry stan zdrowia.
  8. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, lub dłuższej chorobie zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla rówieśników                               i pracowników szkoły.

   

  1. PRZYGOTOWANIE DZIECKA PRZEZ RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) do zmienionych warunków pobytu w szkole:

   

   

  1. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko potrzebne pomoce (zeszyty, podręczniki, artykuły piśmiennicze, jedzenie i picie). Nie przynoszą ze sobą zabawek, zwłaszcza „pluszaków”.
  2. Rodzice/opiekunowie prawni regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem oraz nie podawać ręki na powitanie.
  3. Rodzice/ opiekunowie prawni utrwalają nawyk poprawnego zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  4.  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przygotowania dziecka  i wytłumaczenia mu nowych zasad pobytu w szkole:
  • Możliwości mierzenia temperatury w ciągu dnia, w razie podejrzenia choroby, za zgodą rodziców;
  • możliwości izolacji w razie wystąpienia objawów chorobowych;
  • zmienionych zasad organizacji zabaw, kontaktów z rówieśnikami  i nauczycielami;
  • odpowiedniego mycia rąk i częstotliwości mycia rąk;
  • braku w sali przedmiotów i sprzętów, zabawek, których nie można skutecznie dezynfekować np. firanek, zasłon, wykładzin puzzli, pluszaków i innych zabawek;
  • konieczności zgłaszania nauczycielowi złego samopoczucia;
  • innej organizacji zabaw na boisku, podwórku, ogrodzie., związanej  z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

   

   

   

  PRZYGOTOWANIE BUDYNKU I TERENU SZKOŁY DO otwarcia w roku szkolnym 2020/2021

   

  1. Wyposażenie szkoły w środki higieniczno- sanitarne potrzebne do bieżącego funkcjonowania:
  • zakup atestowanych płynów do dezynfekcji rąk
  • zakup atestowanych środków do dezynfekcji powierzchni, urządzeń i zabawek,
  • organizacja  izolatki (gabinet lekarski) dla dzieci i pracowników  z podejrzeniem objawów chorobowych COVID-19.

  2.  Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników:

  • zakup i przydział indywidualnych środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice,
  • zapoznanie ze sposobem korzystania z  indywidualnej ochrony osobistej;
  • zaopatrzenie miejsc sanitarnych w potrzebne instrukcje.

  3. Przygotowanie pomieszczeń:

  • dezynfekcja zabawek i pomieszczeń, z których korzystają uczniowie w szkole;
  • dezynfekcja urządzeń na boisku, placu zabaw, w ogrodzie. W razie niemożności dezynfekcji zabezpieczenie ww. przed używaniem;
  • usunięcie z pomieszczeń, w których przebywać będą uczniowie, zabawek i pomocy nie nadających się do dezynfekcji ;
  • usunięcie wykładzin dywanowych;
  • przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do szkoły.

   

  1. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY obowiązująca od 1 września 2020

   

  1. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy  nie przebywają na  kwarantannie lub w izolacji                  w warunkach domowych.

   

  1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

   

  1. Szkoła” zastrzega sobie prawo pomiaru bezdotykowego temperatury w sytuacji zachowań ucznia wskazujących na  możliwość choroby. W przypadku użycia innych termometrów niż termometr bezdotykowy „szkoła” zapewnia dezynfekcję po każdym użyciu termometru.

   

  1. Dziecko z jakimikolwiek symptomami choroby ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) będzie odsyłane do domu ( czekając na rodzica w izolatce).  Rodzice/opiekunowie  izolowanego ucznia zobowiązani są do szybkiej reakcji. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego pracownik zawiadamia właściwe organy służby zdrowia O w/w sytuacji zostaną też poinformowani inni rodzice uczniów, którzy mieli kontakt na terenie szkoły  z izolowanym uczniem.

   

   

  Przyprowadzanie dzieci

   

  1. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający uczniów  do szkoły mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
   1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
   2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
   3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
   4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

   Przestrzeń wspólną stanowią wejście główne, schody doprowadzające do szatni i biblioteki szkolnej  oraz schody doprowadzające, korytarz parteru w okolicach portierni i świetlicy szkolnej. Strefy poza oszklonymi drzwiami na parterze  (z wyjątkiem dojścia do sekretariatu)          i schodami na i  całe I piętro są  strefami wyłącznie dla uczniów.                                                                                                               ( Taka organizacja pozostanie również po zniesieniu obostrzeń epidemicznych )

   

  1. Uczniowie przychodząc do szkoły są zaopatrzeni w maseczki lub przyłbice,  których mają obowiązek używać podczas przerw na korytarzu.

   

  1. Wszyscy wchodzący do szkoły maja obowiązek dezynfekowania rąk, natomiast uczniowie po wyjściu z szatni udają się do toalet, aby umyć ręce.

   

  1. Odbierając ucznia rodzic/opiekun prawny  wchodzi do szkoły podaje na portierni nazwisko dziecka, po które przyszedł. Dyżurujący pracownik portierni wywołuje telefonicznie  dziecko ze świetlicy, lub udaje się do świetlicy  .

   

  1. Pozostali rodzice/opiekunowie oczekują na wejście przed głównym wejściem  do szkoły zachowując 1,5 metrową odległość.

   

  1.  Na teren szkoły nie wchodzą osoby trzecie. Pracownicy portierni  będą odpowiedzialni za  ograniczoną do niezbędnego minimum obecność  rodziców/opiekunów uczniów i osób  z zewnątrz  na terenie szkoły. Osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i tylko                                 w wyznaczonych obszarach.

   

  1. Kontakt z rodzicami odbywać się będzie głównie za pomocą urządzeń teleinformatycznych. W sekretariacie szkoły na początku roku szkolnego należy podać numery telefonów  głównych i „awaryjnych”  w celu  zapewnienia  szybkiej, skutecznej komunikacji  „szkoły” z rodzicami/opiekunami ucznia. W przypadku zmiany numeru  rodzice/opiekunowie uczniów są odpowiedzialni z aktualizację danych.

   

  1. Rodzice uczniów klas I -III mogą wejść z dzieckiem do szatni w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk. Zachowują dystans od innych osób min 1,5 m.

   

  1. Rdzice uczniów kas I  mogą wchodzić na teren szkoły ale tylko przez pierwszy miesiąc.

   

  1. Wprowadza się obowiązek zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy / 1,5 – 2.0 m/.

  1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

   

  1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych i pracowniach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostaną  usunięte lub uniemożliwiony zostanie do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą  czyszczone i dezynfekowane.

   

  1. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem  i zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości w trakcie każdej przerwy miedzy zajęciami. W tym przypadku nauczyciele wychowania fizycznego muszą szczególnie współpracować w pracownikami obsługowymi szkoły.

   

  1. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe .

   

  1. Uczniowie posiadający własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

   

  1. Sale lekcyjne i części wspólne (korytarze, jadalnia i toalety) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę,                         w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

   

  1. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

   

  1. W czasie  przerw w miarę możliwości uczniowie będą korzystać  z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu.

   

  1. Rodzice są odpowiedzialni za to aby uczeń nie zabierał ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Jeżeli jednak to musi mieć miejsce, głównie ze względów zdrowotnych czy zabezpieczania uczniom bezpieczeństwa należy dopilnować, aby nie udostępniali tych przedmiotów innym uczniom. Natomiast rodzice/opiekunowie ucznia powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) tych rzeczy.

   

  1. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni w miarę  możliwości, „szkoła” udostępni uczniom co drugi boks lub wprowadzi różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły. W szatni przy wejściu zostanie umieszczony środek do dezynfekcji rąk.

   

  1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone                               w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Pomieszczenia świetlicy  będą wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci                w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

   

  1. Stołówka szkolna działa wg. regulaminu ustalonego w oparciu o przepisy sanitarne przez ajenta prowadzącego.

   

  1. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej zawarte są w regulaminie biblioteki dodatkowo wzbogaconym o zalecenia sanitarne w tym głównie  uwzględniające zasady zachowania odstępu sanitarnego i 2 dniowej kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych                                      w bibliotekach.

   

  1. Wstrzymuje się w bieżącym roku szkolnym organizację wszelkich zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne  poza edukacyjnymi zajęciami językowymi prowadzonymi jako kontynuacja zajęć z lat poprzednich i   prowadzonymi przez Klub Kultury Przegorzały.

   

  1. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniają  wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualne wytyczne m.in. Ministerstwa Zdrowia                         i Narodowego Funduszu Zdrowia.

   

  1. Poidełko-fontanna wody pitnej pozostanie zablokowane.

   

  1. Szatnie szkolne to miejsce pozostawienia odzieży zewnętrznej i obuwia zamiennego na czas pobytu  ucznia w szkole. Po pozostawieniu w szatni w/w uczniowie natychmiast mają udać się do wyznaczonej sali lekcyjnej. Zakazane jest wspólne przebywanie uczniów  w szatni.

   

   

   

  ORGANIZACJA PRACY KUCHNI I ŻYWIENIA.

   

  1. Posiłki przygotowywane będą  w szkole przez ajenta.
  2. Pracownicy zatrudnieni w kuchni zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie                       z obowiązującymi przepisami prawa, odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego. Dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności i wysokiej higieny, stosowania środków ochrony osobistej, utrzymania odpowiedniej odległości podczas pracy, korzystania z płynów dezynfekujących przeznaczonych do czyszczenia powierzchni, sprzętów i naczyń kuchennych.
  3. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 °C i wyparzać.
  4. Obowiązuje częste mycie rąk lub stosowanie rękawiczek, szczególnie w kontakcie  z produktami bez opakowań.
  5. Po zakończonym posiłku pracownik kuchni dezynfekuje używane powierzchnie  sprzęty – szczególnie blaty stołów i krzesła.
  6. Zaleca się korzystanie z usług sprawdzonych dostawców i przestrzeganie zasad bezpiecznego odbioru towarów od dostawcy.

   

  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY

   

  1. W przypadku zauważenia objawów zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły należy jak najszybciej zawiadomić dyrektora szkoły oraz w przypadku dziecka również jego rodziców  .
  2. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący nad nim opiekę powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
  3. Dziecko lub pracownika z objawami choroby należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w izolatce. Dziecko należy pozostawać pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (fartuch ochronny, maska, przyłbica). Zalecana  odległość od dziecka – 2m. W tym czasie w izolatce nie może przebywać żadna inna osoba.
  4. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.
  5. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie miało ono kontaktu z innymi dziećmi i pracownikami szkoły
  6. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną                                w Krakowie, organ  prowadzący.
  7. Dalsze działania dyrektor podejmuje w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, organem prowadzącym. O podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców            i pracowników szkoły.
  8. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik został skierowany do szpitala  z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor szkoły                      w porozumieniu z właściwym Państwowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia odkażenia pomieszczeń i przedmiotów.
  9. Pracownicy, którzy przed przyjściem do pracy zauważą u siebie niepokojące objawy, powinni pozostać w domu oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  10. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19, przebywając na stanowisku pracy, powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły, który zorganizuje opiekę nad uczniami (jeśli zachorowanie dotyczy nauczyciela).
  11. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-ciach19, dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a także pozostaje w ścisłym kontakcie z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną co do dalszego sposobu postępowania.

   

   

  Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów.

   

   

   

   

   

   

   

  Tryb dokonywania zmian w procedurze

  1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor szkoły  z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej lub w związku z wytycznymi GIS.
  2. Dokument musi być stale aktualizowany w zależności od sugestii - zmian wprowadzonych przez w/w organy wnioskujących lub w chwili osiągniecia prze z powiat Kraków nowego stanu zagrożenia ( zielony, żółty, czerwony ) .

                                                                                                            Dyrektor SP nr 48 w Krakowie