Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 48 im. Szarych Szeregów w Krakowie
  30-243 Kraków ul. Księcia Józefa 337
  sp48kr@wp.pl
 • 12-4297210
  RADA RODZICÓW SZKOLNA RADA UCZNIOWSKA DOKUMENTY SZKOLNE GAZETKA SZKOLNA Protokoły z zebrań Rady Rodziców

  RADA RODZICÓW - SZ.R.U. - DOKUMENTY

  RADA RODZICÓW

   

  Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 48 w Krakowie

   

  1. W szkole działa szkolna rada rodziców , która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
  2. Szkolna rada rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z dyrektorem szkoły, rada pedagogiczną, samorządem uczniowskim, władzami oświatowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami                   w realizacji zadań szkoły.
  3. W skład szkolnej rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu klasowych rad rodziców, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie uczniów danej klasy.
  4. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym a wyjątkowo drugim zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
  5. Szkolna rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa                w szczególności :
  • Wewnętrzna strukturę i tryb pracy rady;
  • Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do klasowej rady rodziców do szkolnej rady rodziców
  1. Do kompetencji szkolnej rady rodziców należy:
  • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
  1. Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania             o charakterze wychowawczym i skierowanie do uczniów,  realizowanego przez nauczycieli,
  2. Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania                         o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
  3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
  4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
  1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki szkolna rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia iwydatkowania funduszy rady rodziców określa niniejszy regulamin.
  2. Do innych zadań szkolnej rady rodziców należy:
  1. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły
  2. współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz  zadań  opiekuńczych szkoły ,
  3. współpraca z środowiskiem lokalnym
  4. udzielenie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole,
  5. organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej                 w rodzinie , szkole i środowisku lokalnym,
  6. uczestnictwie w planowaniu wydatków szkoły z funduszy  pozyskanych prze radę rodziców
  1. Jeżeli szkolna rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programów, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór  pedagogiczny.

  Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

  1. Wybór i organizacja klasowej rady rodziców przedstawia się następująco:
  1. zebranie wyborcze jest prawomocne przy obecności minimum 50% rodziców
  2. zebranie wyborcze prowadzi przedstawiciel ustępującej klasowej rady rodziców
  3. w skład klasowej rady rodziców mogą wchodzić tylko rodzice dzieci z danego oddziału klasowego
  4. wybory klasowej rady rodziców odbywają się podczas pierwszego  lub wyjątkowo drugiego zebrania klasowego
  5. do klasowej rady rodziców wybierane SA mniej niż dwie i nie więcej niż trzy osoby spośród kandydatów zgłoszonych prze ogół rodziców obecnych na zebraniu
  6. osoba zgłaszana przez rodziców musi osobiście wyrazić zgodę na kandydowanie   a wyjątkowo poprzez pisemne oświadczenie woli dostarczonej przed zebraniem przewodniczącemu klasowej rady rodziców
  7. klasowa rada rodziców wybiera spośród siebie przewodniczącego i skarbnika
  8. ogół rodziców danego oddziału klasowego może zmienić lub uzupełnić skład klasowej rady rodziców  w trakcie trwania kadencji.
  9. Klasowa rada rodziców jest organizatorem pracy i realizacji zadań szkolnej rady rodziców.
  1.   Rodzice wybrani do klasowej rady rodziców staja się automatycznie kandydatami do wyboru w tajnym głosowaniu jednego przedstawiciela do szkolnej rady rodziców
  2. Wybrani w/w sposób przedstawiciele klas stanowią szkolna rade rodziców
  3. Na pierwszym posiedzeniu nowowybrana szkolna rada rodziców wybiera zarząd
  4. Liczbę kandydatów na członków zarządu i członków zarządu szkolnej rady rodziców określają obecni na zebraniu wyborczym przedstawiciele  szkolnych rad klasowych
  5. Członkowie zarządu szkolnej rady rodziców wybierani są w głosowaniu tajnym, zwyczajną większością głosów
  6. Przewodniczącym rady rodziców szkoły zostaje kandydat, który w głosowaniu tajnym otrzymał największa ilość głosów
  7. Pozostałe funkcje oraz ich obsadę ustalają między sobą członkowie zarządu rady rodziców
  8. Posiedzenia zarządu szkolnej rady rodziców odbywają się w zależności od bieżących potrzeb
  9. Zarząd szkolnej rady rodziców podejmuje uchwały i jest odpowiedzialny za ich zgodność z prawem
  10. Przewodniczący szkolnej rady rodziców jest odpowiedzialny za rozdział zadań stanowiących realizację uchwał zarządu
  11. Szkolna rada rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał zwykła większością głosów
  12. W sprawach spornych szkolna rada rodziców i dyrektor szkoły , po wyczerpaniu statutowych procedur zwracają się z prośba o rozstrzygnięcie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od rodzaju sprawy
  13. Fundusze szkolnej rady rodziców mogą pochodzić z dobrowolnych składek rodziców oraz z:
  1. dochodów osiąganych przez komitet
  2. dotacji
  3. innych źródeł
  1. W celu gromadzenia środków na wspieranie szkoły w rozwijaniu form kształcenia, wychowania i opieki szkolna rada rodziców może prowadzić działalność gospodarczą, której zasady określają odrębne przepisy
  2. Rada Rodziców może wydatkować zgromadzone środki na:
  1. dofinansowanie działalności statutowej szkoły.
  2. pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin poprzez sfinansowanie dożywiania, zakup odzieży, podręczników i w formie zapomóg,
  3. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak Dzień Sportu, Dzień Dziecka, itp.
  4. dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, sportowych,
  5. dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach                                 i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkimi i ogólnopolskim,
  6. sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
  7. częściowe dofinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych,
  8. zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów,
  9. zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego, niezbędnego do wzbogacania procesu dydaktycznego,
  10. zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,
  11. zakup środków czystości, leków do szkolnych apteczek,
  12. zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu szkolnego,
  13. remonty i naprawy sprzętu szkolnego,
  14. wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości,
  15. podróże służbowe uczniów i przedstawicieli rady rodziców,
  16. na kapitał założycielski dla utworzenia określonej działalności gospodarczej,

   

  1. 26Środki zgromadzone przez Radę Rodziców mogą być lokowane na kontach terminowych, rachunku bieżącym, w akcjach, funduszach inwestycyjnych. Zyski                    z lokat stanowią dochód Rady Rodziców.
  2. Środki pozyskane od ofiarodawców, sponsorów lub organizacji mają być wydatkowane zgodnie z życzeniem wpłacających. W przypadku braku wskazania sposobu ich wydatkowania stosuje się zasady z art. 25.
  3. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszy Rada Rodziców może zatrudnić pracownika. Płace pracownika ustala Prezydium Rady Rodziców. Przewodniczący Rady Rodziców opracowuje zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
  4. Do dysponowania  środkami zgromadzonymi przez Radę Rodziców upoważnieni są Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Skarbnik Rady Rodziców
  5. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu określają uchwały szkolnej Rady Rodziców zgodnie z przepisami finansowymi.
  6. Na ostatnim zebraniu Prezydium Rady Rodziców opracowuje  sprawozdanie finansowe za okres jednego roku szkolnego i przedstawia go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców
  7. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie.

   

  Kraków, 1.09.2015                                                                   Za radę rodziców

   

   

  Jakie kompetencje wg obowiązującego prawa mają rodzice uczniów?

  Kompetencje stanowiące rady rodziców

  1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego
  2. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki
  3. Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

  Kompetencje  opiniodawcze rady rodziców

   

  1. Możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły lub placówki,organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki .
  2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki.
  3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
  4. Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji
  5. Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
  6. Zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
  7. Uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły.
  8. Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
  9. Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
  10. Opiniowania do oceny  pracy dyrektora  na wniosek Organu Prowadzącego.
  11.  Propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
  12. Wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład rady szkoły, a gdy nie powołano rady szkoły przedstawiciela rady rodziców do zespołu rozpatrującego  odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
  13. Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
  14. Nadanie imienia szkole lub placówce.
  15. Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych