Nawigacja

Nawigacja

  • Informacja

   Informacja - Obrazek 1

   Wszystkie dzieci, które wzięły udział w malowaniu muralu oraz naszej Akcji Lato zapraszamy na uroczystą kulminację! W weekend 21-22 lipca Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki zamieni się w scenę dla artystów z różnych dziedzin sztuki. Będzie muzyka na żywo, pokazy ognia, warsztaty streetartowe i eko-recyklinowe. Będą też Wasze murale wykonane w ramach Hearth Festivalu 2018   w naszej szkole oraz w pozostałych instytucjach biorących udział w projekcie: Klubie Kultury Przegorzały, Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Klubie Kultury Wola.
   Będzie super! Wstęp wolny.
   https://dworek.eu/…/81-aktualnosci/1375-hearth-festival.html

  • Sekretariat szkoły czynny w godzinach 8.00-14.00

   W okresie 30 lipiec do 17 sierpnia sekretariat nieczynny 

    w ważnych sprawach proszę dzwonić pod numer 660-637-562

                                                                              

  • Akcja Lato 2018 - pewne zajęcia są sponsorowane

   Akcja Lato 2018 - pewne zajęcia są sponsorowane

   Niektóre zajęcia w ramach akcji Lato w Szkole 2018  podobnie jak w latch ubiegłych sponsoruje  Klub Kultury w Przegorzałach. I tak zajęcia te to dwa spotkania z  przyrodą i doświadczeniami fizyko-chemicznymi w ramach Projektu Szkiełko i Oko i warsztaty technik  szybkiego czyatnia i zapamiętywania oraz malowania murali.

   1.    3 lipca godz.10.00 - 12.00    - Szkiełko i  oko

   2.    5 lipca godz. 11.00 -13.00   - Malowanie Muralu 

   3.  10 lipca godz. 10.00-12.00   -  Szkiełko i  oko

   4.  11 lipca godz . 10.00 -11.00  - Techniki zapamietywania i szybkiego czytania 

   Kolejnym organizatorem a zarazem sponsorem zajęć jest Straż Miejska. Zajęcia te mają charakter zabaw ruchowo-sportowych dla dzieci na boisku szkolnym lub sali gimnastycznej:

   1.   4 lipca godz. 10.00 - 12.00 

   2. 20 lipca godz. 10.00  - 12.00

  • Regulamin Półkolonii

   Regulamin Półkolonii

   Regulamin półkolonii w Szkole Podstawowej nr 48 w Krakowie

    

    

   Półkolonia zapewnia  wypoczynek dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 w Krakowie i polega na organizacji zajęć na terenie szkoły oraz wycieczek pieszych po terenie Bielan i Krakowa.

    

    

   1. Regulamin półkolonii letniej obowiązuje:
   • Wszystkich uczestników półkolonii
   • Rodziców i opiekunów
   • Kierownika oraz wychowawców półkolonii
   1. Organizacja półkolonii:
   • Półkolonia trwa w okresie od 25 czerwca 2018 r. – 10 sierpnia 2018 r.
   1. Półkolonia odbywa się w 7 tygodniowych turnusach od poniedziałku do piątku przez 5 dni roboczych w godzinach od 8.00.-16.00.
   2. Zapisy na półkolonie odbywają się do 6 czerwca 2018 roku. Zapisu można dokonać tylko za przekazaniem wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnika tj. Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.
   3.  Liczba miejsc na turnusach jest ograniczona- 7 grup 15 osobowych.
   4. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 7-13 lat.
   5. Organizatorem półkolonii jest Szkoła Podstawowa nr 48 w Krakowie.
   • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii ze względu na zbyt małą liczbę zapisanych uczestników.
   • Opłatność uczestników stanowią  jedynie bilety przejazdowe MPK i bilety wstępu na imprezy wyjazdowe.
   1. Formularz  potwierdzające  zgłoszenie dziecka na półkolonię stanowi Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku.
   •  
   • Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców półkolonii wg harmonogramu opracowanego w pierwszym dniu turnusu.
   • Nadzór na d pracą wychowawców i zajęciami sprawuje kierownik półkolonii.
   • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii         w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników                      a dokonanych przez  innych uczestników – odpowiedzialność rodziców.
   • Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych ( telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki, itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
   • Podczas zajęć sportowych obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych.
   • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora.
   • Uczestnicy półkolonii  ubezpieczeni są od NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia firmy ubezpieczającej uczniów szkoły.
   • Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/ Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych,
   • Plan zajęć sporządzany  przez wychowawców i kierownika półkolonii,  w miarę możliwości zostanie przedstawiony na stronie internetowej szkoły, szczegółowy zostanie przedstawiony uczestnikom w pierwszym dniu zajęć.
   • Możliwe jest przynoszenie  II śniadań przygotowanych w domu przez rodziców.
   • Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
   • Podczas półkolonii letniej uczestniczy mogą korzystać z własnych rowerów, łyżworolek i obowiązkowo kasków.
     
   1. Kadra :
   1. Do obowiązków kierownika wypoczynku należy:
   1. kierowanie wypoczynkiem w tym głównie nadzór nad realizacją programu;
   2. opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola ich realizacji;
   3. ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom wypoczynku  i innym osobom prowadzącym zajęcia podczas wypoczynku;
   4. kontrola wykonywania obowiązków przez osoby wymienione w pkt 3;
   5. zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom lub opiekunom;
   6. nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku;
   7. zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779, 1642 i 1830), w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypoczynku;
   8.  przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu wypoczynku dziennika zajęć i kart kwalifikacyjnych;
   9. udostępnienie na wniosek rodziców albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku kopii karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku;
   10. podział uczestników wypoczynku na grupy.

    

   1. Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy:
     
   1. zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;
   2. poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku;
   3. prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku;
   4. opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę;
   5. organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;
   6. realizacja programu;
   7. sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę               w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;
   8. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym              w grupę;
   9. zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
   10. prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

    

    

    

   1. Rodzice:
   • Są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie                  z planem zajęć,
   • są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca wypoczynku i z powrotem,
   • w razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie  dla osób, które mogą odebrać  dziecko z półkolonii  i załączyć je do karty kwalifikacyjnej,
   • w przypadku samodzielnego przychodzenia na miejsce transportu rodzice są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie i załączyć je do karty kwalifikacyjnej.
   1. Uczestnicy:
   • Uczestnicy mają prawo do :
   • Spokojnego radosnego i bezpiecznego wypoczynku.
   • Uczestnictwa we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych – podczas półkolonii.
   • Wnoszenia próśb i skarg do wychowawców.
   • Uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub kierownika półkolonii.
   • Rezygnacji z półkolonii .
   • Uczestnicy mają obowiązek:
   • Wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia.
   • Przestrzegać regulaminu.
   • Dbać o czystość i porządek.
   • Przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę.
   • Zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach               w przypadku samodzielnego powrotu do domu.
   • Mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie.
   • Dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny udział w zajęciach.
   • Każdego dnia uczestnik powinien mieć odpowiednią odzież letnią, czapkę z daszkiem, krem chroniący przed słońcem .
   • Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
   • Samowolne oddalanie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie wykonywanie poleceń wychowawców oraz nie
    przestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:
   • Upomnienie przez wychowawcę.
   • Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych.
   • Powiadomienie rodziców i szkoły o zachowaniu.
   • Wykluczenie z półkolonii.
   • Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz:  używania wulgarnych słów   i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków- dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców uczestniczących w zajęciach.
   • W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego rodzice/opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
   • Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii oraz w szczególności wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu półkolonii letniej w Szkole Podstawowej nr 48      w Krakowie.
     
                                                                           Kierownik Półkolonii
                                                                              Akcja  Lato 2018
  • Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole"

   Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole"
   08.06.2018

   Nasza reprezentacja w składzie :

   Ola Banaszewska, Marysia Przybyło, Kasia Rusiecki, Zuza Rojewska, Bartek Cumber, Grześ Jach, Kacper Rojewski, Maciek Nowak, Miłek Majka, Igor Więckowski

   na turnieju finałowym na warszawskim Torwarze

   wywalczyła

   V MIEJSCE DRUŻYNOWO

   zostawiając w tyle 100 drużyn z całej Polski!!!

   Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole" - Obrazek 1

   Turniej odbył sie pod hasłem

   Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole" - Obrazek 2

   Zawody zgromadziły rekordową liczbę dzieci-wzięło w nich udział prawie 800 młodych  entuzjastów szachów z najdalszych zakątków Polski!

   I MIEJSCE wśród chłopców klas I wygrywając wszystkie swoje 6 pojedynków zajął BARTEK CUMBER.

   Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole" - Obrazek 3

   Wśród dziewczynek w tej samej kategorii druga była KASIA RUSIECKI.

   Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole" - Obrazek 4

   II MIEJSCE -chlopcy klasa III- zajął MACIEK NOWAK.

   Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole" - Obrazek 5

    Zuza,Ola, Marysia, Grześ, Igor- wygrali 4 ze swoich 6 pojedynków.

   Najmłodszy w drużynie Kacper walcząc ze starszymi dziećmi wygrał 3 rundy,

   tyle samo  Miłek, który trafił na najsilniejszych przeciwników.

   Te świetne rezultaty dały DRUŻYNIE ostatecznie V MIEJSCE.

   Prócz medali, dyplomów, pucharu i gadżetów turniejowych związanych

   z Rocznicą Odzyskania Niepodlegości,

   największą chyba nagrodą była przepyszna pizza zjedzona w Królewskich Łazienkach.

   Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole" - Obrazek 6Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole" - Obrazek 7

   Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole" - Obrazek 8

    

   Turniej finałowy "Edukacja przez Szachy w Szkole" - Obrazek 9

    

   Sylwia Nowak

  • Głosujmy na wybrane projekty - Mieszkańcy Bielan najlepiej wiedza , że się opłaca !

   Głosujmy na wybrane projekty - Mieszkańcy Bielan najlepiej wiedza , że się opłaca ! - Obrazek 1

    

  • - Obrazek 1

  • Szanowni Państwo!

   Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

   W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 48 w Krakowie ul. Księcia Józefa 337, 30-243 Kraków.

   1. Szkoła Podstawowa nr 48  w Krakowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły.
   3. Szkoła Podstawowa nr 48  w Krakowie co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
   4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
   5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
   6.  Szkoła Podstawowa nr 48  w Krakowie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
   7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 w Krakowie z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   8. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 48 w Krakowie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną ……………………….…….. lub listownie pocztą tradycyjną. Adresy podamy w najbliższym czasie.

     

  • "TUWIMOWO" Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego

   "TUWIMOWO" Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego
   29.05.2018

   We wtorek 29 maja odbyło się w naszej szkole dwukrotne przedstawienie ,

   podsumowywujące całoroczną pracę Szkolnego Koła Teatralnego.

   Po zeszłorocznym sukcesie adaptacji wierszy Jana Brzechwy ,

    dzieci pod kierunkiem pań Elżbiety Brzykcy i Beaty Adamek

   przygotowały spektakl oparty na utworach Juliana Tuwima pt. "TUWIMOWO" .

   Aktorzy z klas IV a i IV b, będący także autorami dekoracji i strojów, spisali się na medal!

   E.Brzykcy

   "TUWIMOWO" Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego - Obrazek 1"TUWIMOWO" Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego - Obrazek 2"TUWIMOWO" Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego - Obrazek 3"TUWIMOWO" Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego - Obrazek 4"TUWIMOWO" Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego - Obrazek 5"TUWIMOWO" Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego - Obrazek 6"TUWIMOWO" Przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego - Obrazek 7

  • SZACHY-Kolejne Sukcesy naszych uczniów!

   SZACHY-Kolejne Sukcesy naszych uczniów!

   Z radością i dumą przyjmujemy sukcesy uczniów naszej szkoły odnoszone za arenach szachowych.

   Najmłodsi zerówkowi adepci królewskiej gry w sobotę 26 maja wrócili z ogromnym sukcesem,

   zajmując 2/3 podium na Turnieju Przedszkolaków o Puchar Dyrektora Przedszkola Malowany Konik.

   SZACHY-Kolejne Sukcesy naszych uczniów! - Obrazek 1

   Nataniel Karcz stanął na najwyższym stopniu podium, Marceli Stasik był III.

   Tydzień pózniej na Międzynarodowych Mistrzostwach Małopolski

   III miejsce zajął Mateusz Wąsik

   SZACHY-Kolejne Sukcesy naszych uczniów! - Obrazek 2

   Na tych samych zawodach IV kategorię szachową zdobyli Marceli Stasik i Bartosz Cumber!

   GRATULACJE

   S.Nowak

    

  • VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48

   VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48
   24.05.2018

    W VI  Turnieju szachowym,

   inaugurującym  Jubileuszowy rok 60-lecia naszej Szkoły i 200-lecia edukacji na Bielanach

   wzięła udział rekordowo liczba dzieci- 96 uczestników rywalizowało w 3 kategoriach wiekowych.

   W naszych murach gościliśmy uczniów 7 szkół:

   po raz pierwszy SP 36 oraz 58,

   po raz kolejny SP 32, SP 62, SP 72, SP 31 oraz SP w Kryspinowie.

   W klasyfikacji DRUŻYNOWEJ bezapelacyjnie zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 32.

   Nasza reprezentacja uplasowała się II miejscu,

   na III miejscu na podium  stanęli uczniowie  Szkoła Podstawowej nr 62.

   VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48 - Obrazek 1

   Puchary dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach zdobyli :

   klasy IV-VII EMILKA PAWLAK SP 32 - czterokrotna już zdobywczyni pucharu

   klasy II- III nasz reprezentant MACIEK NOWAK

   klasy 0-I MIŁOSZ PAWLAK SP32.

   VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48 - Obrazek 2

    

   kategoria klas IV-VII

   Dziewczęta

   I miejsce Emilka Pawlak SP 32

   II miejsce Ola Majka SP 48

   III miejsce Kasia Węc SP 48

   VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48 - Obrazek 3

   chłopcy :

   I miejsce Dominik Pawlak SP 32

   II miejsce Mateusz Wąsik SP 48

   III miejsce Piotr Kedziora SP 31

   VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48 - Obrazek 4

   https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5089881927712768

   Klasy II-  III

   Dziewczęta

   I miejsce Julia Sheremeta SP 62

   II miejsce Antosia Bieniek SP 32

   III miejsce Marysia Przybyło SP 48

   VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48 - Obrazek 5

   chlopcy :

   I miejsce Maciek Nowak SP 48

   II miejsce Piotr Nowak SP 31

   III miejsce Samek Hodur SP 48

   VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48 - Obrazek 6

   https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6310716986359808

   klasy 0-I

   Dziewczęta

   I miejsce Weronika Hamerska SP 62

   II miejsce Zuza Rojewska SP 48

   III miejsce Kasia Rusiecki SP 48

   VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48 - Obrazek 7

   chłopcy :

   I miejsce Miłek Pawlak SP 32

   II miejsce Michał Wolak SP 58

   III miejsce Beniamin Pługawko SP 72

   https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5755756477415424

   ZWYCIĘZCY KLASYFIKACJI SZKOLNEJ:

   VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48 - Obrazek 8VI Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar 60-lecia SP 48 - Obrazek 9

   Klasy IV-VII Mateusz Wąsik, Bartosz Janas, Maciek Wąsowicz

   Klasy II-III Maciek Nowak, Samek Hodur, Miłek Majka

   Klasy 0-I Grześ Jach,Bartek Cumber, Marceli Stasik

   Gorące podziękowania kierujemy do

   • ekipy sędziowskiej: pani Agnieszki Molendy, panów Jacka Przybylskiego i Pawła Mrozińskiego pod przewodnictwem pani Małgosi Leszczyńskiej, za sprawne i profesjonalne przeprowadzenia zawodów
   • do Rodziców naszych uczniów za ogromne wsparcie w czasie organizacji i trwania zawodów,za  pyszne ciasta, dyplomy i ufundowane nagrody
   • naszym uczniom za obsługę kawiarenki, nagłośnienia

   Wreszcie wszystkim uczestnikom gratulujemy ,że po raz kolejny swoją postawą udowodnili, że szachy niepozorna gra, ograniczona czarnobiałymi kwadracikami i przyniesiona na garbach wielbłądów z dalekich Indii

   zawiera w sobie pierwiastek magiczny.

   Sylwia Nowak

    

  • Biegi Śladami Panien Zwierzynieckich

   Biegi Śladami Panien Zwierzynieckich

   PUCHAR DLA NAJLEPSZEJ SZKOŁY PO RAZ KOLEJNY NASZ!!!

   Brawa dla całej ekipy!

   Na podium stanęli:

   kl. I 

   III miejsce ZUZANNA ROJEWSKA

   kl. II

   III miejsce KORDELIA BŁASZCZYK

   I miejsce ALEKSANDER SUCHAN

   II miejsce KUBA KONSTANTY

   kl. III

   I miejsce MAJA DRŻNIEWICZ

   II miejsce HANIA SKOWRONEK

   kl IV

   I miejsce IZA WĄSOWICZ

   I miejsce JACEK PIWKO

   II miejsce BARTEK JANAS

   kl. V

   I miejsce FILIP MARCHEWCZYK

   III miejsce MACIEK WĄSOWICZ

    

   kl. VI

   II miejsce GABRYSIA KOCZWARA

   II miejsce ERYK TOKARSKI

   III miejsce MIŁOSZ SUCH

   kl. VII

   III miejsce KIRIŁ LAMOCHIN

    

    

    

  • VIX Miedzynarodowy Turniej o laur am B. Śliwy

   12.05.2018

   Z organizowanego przez KKSz turnieju,

   w ramach obchodów 125-lecia istnienia klubu, nasi szachiści wrócili z kolejnymi sukcesami.

   Maciek Nowak z 5,5 punktami zajął III miejsce

   VIX Miedzynarodowy Turniej o laur am B. Śliwy - Obrazek 1

   Wśród  aż 69 zawodników rywalizujących w tej grupie -XI  był Samek Hodur- 5 punktów.

   Najlepszą dziewczynką  była XII w klasyfikacji ogólnej Kasia Rusiecki- także 5 punktów.

   VIX Miedzynarodowy Turniej o laur am B. Śliwy - Obrazek 2

   Grześ Jach wygrywając 3 pojedynki zdobył IV kategorię szachową.

   VIX Miedzynarodowy Turniej o laur am B. Śliwy - Obrazek 3

   Warty podkreślenia jest fakt, iż Kasia i Grześ- nasi pierwszoklasiści walczyli ze starszymi o 2 lata zawodnikami.

   W grupie zawodników najmłodszych świetnie spisali się uczniowie zerówki

   Nataniel Karcz- IV miejsce

   oraz Marceli Stasik - VII miejsce.

   Obydwaj chłopcy zdobyli kategorie szachowe:

   Nataniel IV, a Marceli V

   VIX Miedzynarodowy Turniej o laur am B. Śliwy - Obrazek 4VIX Miedzynarodowy Turniej o laur am B. Śliwy - Obrazek 5

   Gratulujemy!

   Sylwia Nowak

    

  • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - szachy

   Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - szachy
   05.05.2018

   Ogromne gratulacje dla naszego ucznia Mateusza Wąsika,

   który w majowy długi weekend brał udział w Mistrzostwach Polski w szachach do lat 14.

   W swoim debiucie na ogólnopolskich zawodach, rozstawiony z  40 numerem startowym,

   Mateusz zajął XVIII miejsce w klasyfikacji generalnej,

   X miejsce w swoim roczniku 2005

   i miejsce III w województwie małopolskim.

   Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - szachy - Obrazek 1Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - szachy - Obrazek 2

  • Nasz były uczeń potrzebuje pomocy!

   "Nazywam się Maks Czyżewski, mam 28 lat, jestem pilotem śmigłowcowym. Lotnictwo to moja wielka pasja. We wrześniu 2017 roku cudem przeżyłem katastrofę śmigłowca podczas patrolu linii energetycznych na północy Szwecji. Doznałem rozległych i ciężkich obrażeń; wybuchowego złamania kręgosłupa na odcinku lędźwiowym, pęknięcia czaszki, krwotoków wewnętrznych, obrażeń płuc, złamania kości uda i łokcia. Po pierwszych krytycznych tygodniach walki o przeżycie rozpoczęła się mozolna droga powrotu do codzienności. Obecnie staram się odzyskać podstawowe sprawności; zdolność do samodzielnego funkcjonowania i chodzenia. Aktualnie wymagam całodobowej opieki i intensywnej, a tym samym bardzo kosztownej neurorehabilitacji. Jej ciągłość i wysoki stopień wyspecjalizowania są dla mnie szansą na odzyskanie zdrowia w możliwie największym zakresie. Dotąd każdy dzień jest wytężoną walką o obudzenie kolejnych porażonych obszarów. Będę niezwykle wdzięczny za okazaną pomoc."

    

   Dyrektor  i wszyscy pracownicy szkoły zwracają się z prośbą o pomoc Maksymowi.Maks był uczniem naszej szkoły. Jest synem naszej byłej zmarłej w 2004 roku nauczycielki pani Mariety Czyżewskiej.

    

   Możecie Państwo pomóc w dwojaki sposób:

    

   - w ramach 1% odpisu od podatków. KRS  nr 0000198280 Fundacji Nadzieja z dopisem dla Maksyma Czyżewskiego

   lub

   - bezpośredniej wpłaty na konto bankowe Fundacji Nadzieja. Konto bankowe Fundacji: 25 8430 0009 0005 1347 0168 2730 z dopiskiem dla Maksyma Czyżewskiego

    

    

   Powrót do listy podopiecznych

  • Święto Konstytucji 3 Maja

   Święto Konstytucji 3 Maja
   27.04.2018

   Uroczysty Apel upamiętniający rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja

   przygotwała pod kierunkiem pani Katarzyny Rospond klasa V.

   Święto Konstytucji 3 Maja - Obrazek 1

   O oprawę muzyczną zadbała pani Anna Bożek.

   Święto Konstytucji 3 Maja - Obrazek 2

   Święto Konstytucji 3 Maja - Obrazek 3Święto Konstytucji 3 Maja - Obrazek 4Święto Konstytucji 3 Maja - Obrazek 5Święto Konstytucji 3 Maja - Obrazek 6Święto Konstytucji 3 Maja - Obrazek 7

  • Światowy Dzień Książki

   23.04.2018

   W poniedziałek 23.04 z okazji Światowego Dnia Książki w bibliotece szkolnej został zorganizowane spotkania z klasami młodszymi oraz konkursy, zagadki i rebusy dla wszystkich chętnych uczniów.

   Światowy Dzień Książki - Obrazek 1

   Na każdego czekał słodki poczestunek - dzięki wsparciu Szkolnego Koła Caritas.

   Ponadto zostały rozdane nagrosy za Konkurs Pięknego Czytania oraz miał miejsce kiermasz książek.

   Całodzienna imprezę w bibliotece zorganizowaną pod kierunkiem p. Ząbczyk wsparły swa pracą oraz zasiadały w jury konkursów uczennice klasy VIa :alicja, Gabrysia, Joasia i ola.

   W miłej atmosferze nowego pomieszczenia biblioteki wszyscy dobrze się bawili.

   Światowy Dzień Książki - Obrazek 2Światowy Dzień Książki - Obrazek 3Światowy Dzień Książki - Obrazek 4

  • Drużynowe Mistrzostwa Polski klas I-III, Poronin 2018

   Drużynowe Mistrzostwa Polski klas I-III, Poronin 2018
   22.04.2018

   W dniach 18-22 kwietnia nasza reprezentacja zadebiutowała w szachowych zawodach na szczeblu ogólnopolskim.

   Było to kolejne z  cyklu spotkań szachowych mających uczcić setną rocznicę odzyskania niepodłegości przez Polskę.

   Poziom rozgrywek ze względu na liczny udział dzieci na codzień szlifujących swoje umiejętności szachowe w klubach,

   stał na wysokim poziomie.

   Szkołę reprezentowali Maria Przybyło, Aleksandra Banaszewska, Maciej Nowak, Miłosz Majka, Igor Więckowski, Samuel Hodur, Aleksander Kusek, Jan Strumiński.

   Nasze drużyny zajęły odpowiednio 13 i 15 miejsce.

   Drużynowe Mistrzostwa Polski klas I-III, Poronin 2018 - Obrazek 1

   Nasi zawodnicy we wszystkich pojedynkach pokazywali charakter, wolę walki, odpowiedzialność.

   Mimo zmęczenia -11 godzinnych rund!- do końca walczyli o jak najlepsze pozycje a ich wzajemne relacje wielokrotnie pokazywały,

   iż są prawdziwą Drużyną na medal!

   Drużynowe Mistrzostwa Polski klas I-III, Poronin 2018 - Obrazek 2wygrany pojedynek Maćka z pózniejszym zwyciezcą na pierwszej szachownicy

   obserwowany przez kolegów z drużyny

   Warto podkreślić indywidualne sukcesy naszych uczniów:

   Maciek Nowak - III miejsce na pierwszej szachownicy, 9 w ogólnej klasyfikacji turnieju

   Drużynowe Mistrzostwa Polski klas I-III, Poronin 2018 - Obrazek 3

   Ola Banaszewska- V miejsce na czwartej szachownicy, VI miejsce  wśród dziewcząt.

   Drużynowe Mistrzostwa Polski klas I-III, Poronin 2018 - Obrazek 4

   Kategorie szachowe zdobyli :

   Marysia Przybyło - V kategoria

   Drużynowe Mistrzostwa Polski klas I-III, Poronin 2018 - Obrazek 5

   Igor Więckowski- IV kategoria

   Drużynowe Mistrzostwa Polski klas I-III, Poronin 2018 - Obrazek 6

   Ogromny ukłon kierujemy w stronę organizatorów : UKS Chrzanów i Polskiego  Związku Szachowego.

   Dzięki doskonałym warunkom mieszkaniowym w cudownych okolicznościach poronińskiej przyrody, wspaniałemu, urozmaiconemu jedzeniu, cieplej atmosferze i licznym atrakcjom pozaszachowym, udział w zawodach stał się  dla wszystkich uczestników niesamowitą przygodą, którą zapamietają na pewno na długo. 

   Drużynowe Mistrzostwa Polski klas I-III, Poronin 2018 - Obrazek 7Drużynowe Mistrzostwa Polski klas I-III, Poronin 2018 - Obrazek 8Drużynowe Mistrzostwa Polski klas I-III, Poronin 2018 - Obrazek 9Drużynowe Mistrzostwa Polski klas I-III, Poronin 2018 - Obrazek 10Drużynowe Mistrzostwa Polski klas I-III, Poronin 2018 - Obrazek 11Drużynowe Mistrzostwa Polski klas I-III, Poronin 2018 - Obrazek 12Drużynowe Mistrzostwa Polski klas I-III, Poronin 2018 - Obrazek 13Drużynowe Mistrzostwa Polski klas I-III, Poronin 2018 - Obrazek 14Drużynowe Mistrzostwa Polski klas I-III, Poronin 2018 - Obrazek 15

   Szczegółowe wyniki

   http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/tdr_831/index.html?l=pl

   Chcących poszerzać swoje umiejętności szachowe zachęcam do analizowania partii rozegranych podcza mistrzostw.

   http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/tdr_831/pgn.html?l=pl

   Więcej zdjęć na stronie turniejowej oraz w naszej szkolnej galerii

   https://www.facebook.com/ChessInChrzanowTurnieje/

   Zachęcamy gorąco do kibicowania naszemu najlepszemu szachiście Mateuszowi Wąsikowi,

   który już niedługo bo 28 kwietnia rozpocznie zmagania w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

   https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5679821510148096/players

   Trzymamy kciuki Mateusz!

   Sylwia Nowak

    

    

  • Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

   Szkoła nie prowadzi zapisów do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 i lata kolejne.

  • VII Międzywojewódzkie Mistrzostwa Najmłodszych w szachach o Puchar PS Alwernia - I Miejsce Drużyny z zerówki!

   VII Międzywojewódzkie Mistrzostwa Najmłodszych w szachach o Puchar PS Alwernia - I Miejsce Drużyny z zerówki!
   14.04.2018

   W słoneczną sobotę w  zawodach z cyklu

   GRAJMY W SZACHY- spotkania szachowe w rocznicę 100 lat odzyskania Niepodległości przez Polskę

   VII Międzywojewódzkie Mistrzostwa Najmłodszych w szachach o Puchar PS Alwernia - I Miejsce Drużyny z zerówki! - Obrazek 1

   wystartowało 120 uczniów klas I oraz przedszkolaków.

   Naszą szkołę reprezentowało 10 uczniów.

   Wśród pierwszkolasistów po raz kolejny dobrą formę potwierdziła Kasia Rusiecki zajmując VI miejsce - 4,5 punktów,

   VII Międzywojewódzkie Mistrzostwa Najmłodszych w szachach o Puchar PS Alwernia - I Miejsce Drużyny z zerówki! - Obrazek 2

   VII był  Bartek Cumber- 5 zwycięstw.

   VII Międzywojewódzkie Mistrzostwa Najmłodszych w szachach o Puchar PS Alwernia - I Miejsce Drużyny z zerówki! - Obrazek 3

   Na 3 stopniu  podium w grupie przedszkolaków stanął Kacper Rojewski- wygrał 5  z 7 swoich pojedynków. 

   VII Międzywojewódzkie Mistrzostwa Najmłodszych w szachach o Puchar PS Alwernia - I Miejsce Drużyny z zerówki! - Obrazek 4

   Kacper razem z Natanielem Karczem, Patrykiem Gruchałą i Stasiem Karasiem z 15 punktami zajęli

   I miejsce drużynowo

   pokonując min. zawodników z oddziału przedszkolnego UKS Chrzanów oraz gospodarzy.

   VII Międzywojewódzkie Mistrzostwa Najmłodszych w szachach o Puchar PS Alwernia - I Miejsce Drużyny z zerówki! - Obrazek 5VII Międzywojewódzkie Mistrzostwa Najmłodszych w szachach o Puchar PS Alwernia - I Miejsce Drużyny z zerówki! - Obrazek 6

   Sylwia Nowak