Nawigacja

Nawigacja

  Medal Przyjaciela Szkoły Statuetka 50 lecia. Laureaci szkolych odznak Tęczowej, Srebrnej i Złotej 48

  Laureaci medali i odznak

  Medal Przyjaciela Szkoły

  Decyzją Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 48 im Szarych Szeregów w Krakowie w z okazji roku jubileuszowego 50 lecia szkoły uchwalono wyróżnienie:


  Medal Przyjaciela Szkoły Po raz pierwszy medal te wręczono 16 października 2008 roku.

  Do dnia dzisiejszego otrzymały  go  n/w instytucje i osoby:

   1. Dworek Białoprądnicki - organizator i sponsor wielu ciekawych imprez kulturalno- oświatowych w okresie roku szkolnego, ferii i wakacji letnich dla uczniów naszej szkoły.

   2. Przedszkole w Przegorzałach - pierwszy wspaniały wychowawca naszych przyszłych uczniów

   3. Krystyna Barańska - nauczycielka matematyki i przyrody w SP nr 48 i 72 w Krakowie.

   4. Krzysztof Barański - były długoletni przewodniczący Rady Rodziców (Komitetu Rodzicielskiego)

   5. Ewa Broniec - psycholog Poradni Pedagogiczno Psychologicznej od wielu lat opiekun naszej szkoły

   6. Anna Bożek - nauczyciel muzyki i świetlicy w SP nr 48 w Krakowie i SP w Kryspinowie

   7. Barbara Czepiec - długoletnia Sekretarz SP 48

   8. Zbigniew Daniszewski - Rady Dzielnicy VII (wiceprzewodniczący rady), wielki przyjaciel szkoły

   9. Dorota Flak - matka naszych uczniów, współorganizatorka wielu uroczystości szklonych prowadząca w swoim kiosku punkt kontaktowy pomiędzy szkołą a środowiskiem Bielan - rozmowy, plakaty, afisze, ogłoszenia, sprzedaż biletów itp.

  10. Elżbieta i Ryszard Giruciowie - rodzice naszych uczniów, sponsorzy pierwszej szkolnej kserokopiarki.

  11. Helena Guzik - człowiek wielkiego serca i działania, członkini Rady Parafialnej, organizatorka akcji charytatywnych, propagatorka pomocy dla najbardziej potrzebujących uczniów itd.

  12. Andrzej Hawranek - Radny Dzielnicy VII i Rady Miasta Krakowa

  13. Jacek Janicki - Krakowska Straż Miejska. Współorganizator projektu Współdziałamy a w ramach tego projektu konkursu Prawo i My. Prawdziwy przyjaciel dzieci.

  14. Dorota i Krzysztof Jaszczykowie - rodzice i dziadkowie naszych uczniów, sponsorzy i współorganizatorzy wielu imprez środowiskowych.

  15. Lucyna i Zbigniew Kucharscy - rodzice naszych uczniów, sponsorzy - duchowi i materialni przyjaciele naszej szkoły.

  16. Elżbieta Karolak - mama ucznia naszej szkoły, wieloletnia Przewodnicząca Rady Rodziców.

  17. Dorota Kowalska - Wieloletnia księgowa i skarbnik Rady Rodziców.

  18. Jerzy Kulawik -  Dyrektor Szkoły Muzycznej, ojciec dwóch naszych uczniów, muzyk uświetniający występami swoimi i swoich  uczniów różne nasze uroczystości szkolne, organizator profesjonalnych balów karnawałowych, sponsor szkoły.

  19. Małgorzata i Robert Kuzianikowie - architekci autorzy przekazanej nieodpłatnie szkole pierwszej koncepcji jej rozbudowy.

  20. Małgorzata Kot - mama ucznia, Przewodnicząca Rady Rodziców,   lider zmian zagospodarowania terenu przyszkolnego i pomysłodawczyni i współorganizatorka pierwszych pikników rodzinnych i człowiek szczególnie  uwrażliwiający otoczenia na problemy naszych mniejszych braci - zwierzęta.

  21. Ewa Marlewicz - artysta malarka, świetny pedagog wielu pokoleń naszych uczniów, odkrywca i kreator talentów plastycznych dzieci.

  22. Edyta Puchała- Szymoniak - przedsiębiorca transportowy, zapewniający bezpieczny dojazd naszych dzieci w każde miejsce  Polski i Krakowa. Sponsor kilku przejazdów dzieci nauczycieli w trudnych sytuacjach finansowych szkoły.

  23. Urszula i Tadeusz Szewczykowie - rodzice naszych byłych uczennic, sponsorzy kilku festynów "Bielaniad".

  24. Stanisław Szpar - wieloletni dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków Zachód, Inwestor zastępczy budowy sali  gimnastycznej i skrzydła dydaktycznego

  25. Alicja Szpot - matka uczennic szkoły, Przewodnicząca Rady Rodziców, osoba, która umożliwiła nam kontakty ze Stowarzyszeniem Rozwoju Inicjatyw Młodzieży STRIM i wolontariuszami z różnych krajów europejskich. Od 2011 roku Kierownik Świetlicy w Przegorzałach.

  26. Zdzisław Tracz - wieloletni Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego im. Krakowskich Szarych Szeregów gospodarz corocznych Zlotów na Lubogoszczy.

  27. Jan Wyroba - absolwent naszej szkoły, organizator współpracy szkoły z MPWiK, Radny kilku kadencji Rady Dzielnicy VII.

  28. Krzysztof Wyroba - absolwent szkoły, radny Dzielnicy VII, współorganizator imprez sportowych dla mieszkańców Bielan.

  29. Grażyna Ząbczyk - matka naszych uczennic, pracownik szkoły, człowiek bardzo oddany szkole i jej problemom.

  30. Renata Zięba - absolwentka naszej szkoły, matka naszych uczniów, wielokrotnie poświęcająca swój wolny czas na rzecz szkoły i tu głównie organizacja dochodowych kiermaszy i loterii fantowych podczas różnych uroczystości.

  31. Wojciech Wolski - profesor warszawskich uczelni, członek Szarych Szeregów, jeden z powojennych Naczelników Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

  32. Renata Lisak - absolwentka szkoły, matka naszych uczniów, członkini Rady Rodziców posiadająca umiejętność skupiania całej swojej rodziny  wokół problemów  szkoły i jej otoczenia.

  33. Beata Matys - matka ucznia, który swym zachowaniem i wiedzą mógł być wzorem dla wielu wcześniejszych pokoleń naszych uczniów, opiekun materialny i duchowy wielu ogólnoszkolnych i klasowych  imprez.

  34. Danuta Koczwara - matka uczniów, wieloletnia członkini Rady Rodziców, człowiek, który pomimo licznych obowiązków prywatnych i zawodowych zawsze znajduje czas dla innych.

  35. Bolesław Rogoziński - prezes Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka  organizator popołudniowej terapeutycznej świetlicy Gratka

  36. Marek Matys - uczeń naszej szkoły w latach 2004 - 2011 dwukrotny laureat konkursu biblijnego oraz laureat konkursu matematycznego  i humanistycznego.

  37. Joanna Zakrzewska - Przewodnicząca Rady Rodziców w latach 2011 – 2014

  38. Anna Koszycka - Wczesniej członkini Rady Rodziców a w roku szkolnym 2014/2015 Przewodnicząca Rady Rodziców główna organizatorka koncertu charytatywnego na Celinach z udziałem Baciarów i imprezy inaugurującej przekazanie boisk szkolnych i placu zabaw do dyspozycji mieszkańców Bielan.

  39. Joanna Więckowska -  absolwentka naszej szkoły, członkini Rady Rodziców główna organizatorka  koncertu charytatywnego na Celinach,  inaguracji boisk szkolnych i placu zabaw dla dzieci.

  40. Małgorzata Moczurad - członkini RadyRodziców, autorka wniosków aplikacyjnych z preliminażem kosztów do czterech kolejnych edycji budżetu partycypacyjnego następnie obywatelskiego. Wszystjikie cztery wnioski zostały dopuszczone do głosowania a po wygraniu do realizacji.

  41. Robert Sysło - Członek Rady Rodziców mocno związany z każdą sprawą wymagajacą wspacia myślą i działaniem technicznym. Transport, montaż sprzętu, troska o jakość nabywanego sprzętu wreszcie troska o akustyczny sukces impez szkolnych tak dużego jak i codziennego tylko szkolnego  formatu.

  42. Renata Dorynek -

  43. Magdalena Konstanty -