Nawigacja

Nawigacja

  Dokumenty

  Program wychowawczo - profilaktyczny

  PROGRAM

  WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

  Szkoły Podstawowej nr 48 im. Szarych Szeregów w Krakowie

  ( obowiązuje od 29 września 2017 roku)

   

   

  Podstawa prawna:

  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

  • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

  • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

  • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

  • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

  • Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach.

  • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na bieżący rok szkolny

  • Statut Szkoły Podstawowej nr 48 im. Szarych Szeregów w Krakowie

   

  Misja szkoły

   

   

  Nasza szkoła jest współtworzona przez nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły. Działania na rzecz uczniów oparte są na wzajemnej współpracy, u której podstaw leży  dialog oparty na wzajemnej życzliwości, akceptacji i zrozumieniu,     

   

  Pragniemy :

   

  *    abyś przychodząc tu czuł się uczestnikiem spotkania, które pomaga nam wszystkim 

  w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna, a przez to w stawaniu się coraz lepszymi,

  *    aby każdy uczeń miał stworzone jak najlepsze warunki, żeby stawać się coraz mądrzejszym, dojrzalszym, lepszym, sprawniejszym i wrażliwszym na kulturę duchową

  i materialną oraz uczył się przejmować odpowiedzialność za swój rozwój,

  *    abyśmy wspólnie kreowali atmosferę wzajemnego szacunku, poszanowania godności

  i prywatności oraz poczucia bezpieczeństwa.

   

  Będziemy starali się:

   

  *    wychowywać  ucznia odpowiedzialnego i świadomego, mającego wiedzę  oraz umiejętności potrzebne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie,

  *   doskonalić w uczniach miłość, szacunek do kultury i tradycji narodu polskiego, jednocześnie wychowując w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.

   *    podejmować z uczniami, rodzicami i środowiskiem działania, które będą budować  poczucie wspólnoty i przyczyniać się do rozwijania przyjaznego ludziom środowiska naszej małej i dużej Ojczyzny,

   

  Wizja szkoły

  Jesteśmy szkołą dialogu pomiędzy partnerami procesu edukacji, otwartą na współpracę ze środowiskiem.

  Jesteśmy szkołą profesjonalną i opiekuńczą, stawiającą w centrum swojej aktywności każdego ucznia.

  Jesteśmy szkołą nowoczesną, prowadzącą zajęcia w dobrze wyposażonym budynku oraz otoczeniu wspomagającym funkcje szkoły.

  Jesteśmy szkołą ekologiczną, nastawioną na wysoką jakość edukacji ekologicznej uczniów oraz wpływającą na środowisko, w którym żyjemy.

   

  1. Wstęp  

  Szkoła jest miejscem, gdzie realizowane jest podstawowe zadanie wobec dzieci i młodzieży  czyli edukacja. Każdy młody człowiek wymaga jednak nie tylko nauczania, ale też wychowania i wspierania w przeciwdziałaniu w sytuacjach problemowych.

  Pierwszymi wychowawcami dzieci są ich rodzice lub opiekunowie. To oni przede wszystkim przekazują system wartości, poglądy, doświadczenia i dbają o to, aby dziecko rozwijało się harmonijnie, zdrowo, bezpiecznie, unikając przy tym niepowodzeń.

  Szkoła pełni funkcję wspomagającą i wspierającą.

  Wychowanie młodego człowieka stanowi integralną część pracy każdego nauczyciela. Zadaniem naszej szkoły jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się świecie i kontynuowania nauki. Nasza szkoła w swoich działaniach realizuje więc funkcję dydaktyczną, ale też wychowawczą oraz opiekuńczą,

  a tworząc bogatą ofertę edukacyjną zaspokaja potrzeby uczniów oraz ich rodziców.

  Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie oraz szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa.

  Wychowanie i profilaktyka są więc ściśle ze sobą powiązane i stanowią długotrwały proces.  

   

  Wychowanie jest długotrwałym procesem wspierania dziecka w jego rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej i przygotowaniem do funkcjonowania we współczesnym świecie w oparciu o uniwersalne wartości. 

   

  Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu  rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie oraz likwidowanie czynników hamujących i zaburzających zdrowe życie i pożądane zachowania.

  Aby jak najlepiej realizować omawiane powyżej zadania w szkole został stworzony program wychowawczo-profilaktyczny. Opiera się on na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

  Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

  Określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

   

  1. Diagnoza i rozpoznanie

  Uczniowie SP 48 są otoczeni opieką wszystkich nauczycieli. Wychowawcy współpracując

  z pedagogiem szkolnym, rozpoznają sytuację rodzinną oraz indywidualne potrzeby wychowanka.  Czynią to na podstawie :

  -  obserwacji uczniów jak i sytuacji szkolnych

  -  wywiadu 

  -  rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami 

  -  analizy ankiet i dokumentacji szkolnej

  -  badań socjometrycznych 

  Wychowawcy na bieżąco przekazują istotne informacje nauczycielom uczącym w danym zespole klasowym oraz współpracują z instytucjami wspierającymi szkołę.

  Opieka pedagoga szkolnego i wychowawców otoczeni są wszyscy uczniowie według ich indywidualnych potrzeb.

  W naszej szkole szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo, kształtowanie właściwych postaw i budowanie więzi międzyludzkich. Duży nacisk kładziemy na wzmacnianie pozytywnych relacji między uczniami.

   

  1. Założenia programu

  Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb

  i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

  • wyników ewaluacji- wewnętrznej i zewnętrznej,

  • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

  • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w poprzednich latach,

  • wniosków i analiz tworzonych w toku pracy tj. wnioski z pracy zespołów I i II  etapu kształcenia,  zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego,

  • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły, podawanych z pozycji dyrektora, nauczycieli, uczniów, rodziców.

  Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, czy ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

   

  Wychowanie i profilaktyka w szkole są realizowane równolegle z kształceniem.

  Działania z tego zakresu będą prowadzone zarówno na poszczególnych przedmiotach jak i na godzinach do dyspozycji wychowawcy. Będą też kontynuowane w ramach zajęć pozalekcyjnych jakie organizuje szkoła dla uczniów, a także w ramach pedagogizacji rodziców. Będą realizowane w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

   

  Program w sposób systemowy angażuje wszystkich uczniów, ich rodziców i całe środowisko szkolne ( kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługę szkoły). Obejmuje treści

  i działania wychowawcze skierowane do uczniów oraz treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów.

   

  Zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego zakładają:

  • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i pracowników szkoły,

  • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie, a w szczególności uwzględnianie ich w klasowych planach pracy

  • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),

  • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły – głównie stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły,

  • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

  Realizację programu wychowawczo - profilaktycznego wspierać będą instytucje, takie jak:

  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie

  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

  3. Straż Miejska

  4. Komenda Policji w Krakowie

  5. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

  6. Caritas

  7. Wojewódzka  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

   

  1. Model absolwenta

  Dążeniem  szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

  Chcemy, aby absolwent Szkoły podstawowej nr 48 im. Szarych Szeregów w Krakowie był:

  • Pracowity

  • Ambitny

  • Ciekawy świata

  • Uczciwy

  • Koleżeński

  • Nauczony szacunku dla ludzi i tradycji.

  • Tolerancyjny

  • Kulturalny

  • Krytyczny

  • Odpowiedzialny

  • Przygotowany do podejmowania decyzji

  • Kreatywny

  • Samodzielny w działaniu

  • Odważny

  •  Chętny do niesienia pomocy

  • Troszczący się o bezpieczeństwo swoje i innych

  • Odporny na niepowodzenia

  • Prowadzący zdrowy i higieniczny tryb życia

  • Przestrzegający zasad społecznego współżycia i dobrych obyczajów 

  • Dbający o kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły

                

  Zgodnie z powyższymi wskazaniami i założeniami:

   

  Działalność wychowawcza w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

  1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

  2. psychicznej – polegającej na budowaniu  równowagi i harmonii psychicznej, prezentowaniu postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi,  osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły i witalności;

  3. społecznej – cechującej się postawą otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy zasad i norm społecznych oraz podejmowaniu umiejętnego wypełniania ról społecznych, budowaniu prawidłowych relacji,

  4. aksjologicznej - nakierowanej na zdobycie stabilnego systemu wartości, w tym docenienie zwartości zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

    

  Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

  1. współdziałanie całej społeczności szkoły w celu kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

  2. tworzenie systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych, a decyzje w tym zakresie podejmowane są

   w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

  3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz  promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

  4. wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, kształtowanie postaw prospołecznych z uwzględnieniem wolontariatu,

  5. tworzenie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów, nauczycieli i pracowników,

  6. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej

    i światowej,

  Działalność edukacyjna  polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy

  oraz umiejętności uczniów, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

  Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

  1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli na temat prawidłowego  rozwoju, jak i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używaniasubstancji psychoaktywnych, oraz postępowania w tego typu przypadkach,

  2. kształtowanie u uczniów istotnych umiejętności życiowych takich jak  samokontrola, radzenie sobie ze stresem, rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji,

  3. uczenie krytycznego myślenia i wspomaganie wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

    

  Działalność informacyjna jest dostarczaniem  rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków uzależniających

   

  Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

   

  1. dostarczenie aktualnych informacji na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniu, i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

  2. informowanie o ofercie pomocy specjalistycznej dla wychowanków, ich rodziców lub opiekunów,

  3. przekazywanie informacji na temat konsekwencji prawnych związanych

   z naruszeniem przepisów,

    

  Działalność profilaktyczna, której istota polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub wskazującej.

  Profilaktyka uniwersalna skierowana jest do wszystkich uczniów, bez względu

  na stopień ryzyka.. Tematyka skupia się wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętnością dokonywania świadomych wyborów. Jest to również rozwijanie postawy asertywności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach życiowych.

  Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym

  Działania te realizowane są przede wszystkim przez nauczycieli, pedagoga szkolnego.

  Profilaktyka selektywna skierowana jest do grupy zwiększonego ryzyka, czyli do osób, które w stopniu wyższym niż przeciętny są narażone na rozwój zaburzeń i uzależnienia.

  Celem jest tworzenie warunków, które umożliwiają wycofanie się z zachowań ryzykownych. Działania w tym obszarze  prowadzone są przez i pedagoga szkolnego, specjalistów

  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także wykwalifikowanych realizatorów programów profilaktycznych.

   

  Profilaktyka wskazująca odnosi się do grupy, w której rozwinęły się już

  symptomy zaburzeń, w tym związane z uzależnieniem od substancji

  psychoaktywnych. Obejmuje ona działania interwencyjne i terapeutyczne, mające

  na celu zablokowanie pogłębiania się zaburzeń i zachowań destrukcyjnych oraz

  umożliwienie powrotu do prawidłowego funkcjonowania.

   

  Według założeń programu, w szkole będzie prowadzona przede wszystkim

  profilaktyka uniwersalna, a wobec uczniów wymagających bardziej zaawansowanej

  aktywności –możliwe są działania z zakresu profilaktyki selektywnej.

   

  Działalność profilaktyczna obejmuje:

  1. pomaganie uczniom w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, mających za zadanie ograniczanie zachowań ryzykownych

  2. wspieranie wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań dysfunkcyjnych,

  3. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,

   w szczególności podniesienie samooceny, potrzebę sukcesu, przynależności,

  4. wzmacnianie norm przeciwnych zachowaniom niepożądanym,

  5. doskonalenie wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych,

  6.  włączanie, w razie potrzeby, indywidualnego  programu edukacyjno-terapeutyczny ze wsparciem z zewnątrz.

   

  1. Struktura oddziaływań wychowawczych

    

  1. Dyrektor szkoły:

  • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

  • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

  • inspiruje nauczycieli do innowacji w procesie kształcenia,

  • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń

   i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

  • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym,

   oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

  • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

  • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

  • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

    

  1. Rada pedagogiczna:

  • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

  • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go

    w porozumieniu z radą rodziców ,

  • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli

   w sytuacjach zagrożenia zachowaniami niepożądanymi,

  • uczestniczy w realizacji i ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

    

  1. Nauczyciele:

  • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

  • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach edukacyjnych na swoich zajęciach,

  • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

  • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

  • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

  • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

  • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

   

  1. Wychowawcy klas:

  • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

  • rozpoznają indywidualne potrzeby i oczekiwania swoich uczniów, ich rodziców

  • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

  • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,

  • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

  • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

  • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

  • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

  • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

  • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom wychowanków,

  • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

    

  1. Zespół wychowawców:

  • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,

  • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,

  • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej oraz profilaktycznej szkoły,

  • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,

    

  1. Pedagog szkolny:

  • diagnozuje środowisko wychowawcze,

  • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

  • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,

  • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej, profilaktycznej, pedagogiczno-psychologicznej lub stałej opieki,

  • troszczy się o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

    

  1. Rodzice:

  • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,

  • współuczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

  • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

  • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

  • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

  • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

    

  1. Samorząd uczniowski:

  • jest organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

  • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

  • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

  • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

  • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

  • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

  • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

    

  1. Kalendarz uroczystości szkolnych

   

  • Rozpoczęcie roku szkolnego                                              

     Zlot na Lubogoszczy                                                          

     Święto patrona – Szarych Szeregów                                  

     Sprzątanie Świata                                                              

     Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia                                

     Święto Komisji Edukacji Narodowej                                   

     Pasowanie na ucznia klasy pierwszej                                  

     Narodowe Święto Niepodległości                                    

     Zabawa Andrzejkowa

  •  Mikołajki klasowe

     Spotkania Wigilijne                                                           

     Jasełka                                                                               

     Dzień Otwartych drzwi dla Przedszkolaków                     

     Zabawa  karnawałowa                                                           

     Spotkania Wielkanocne                                                     

     Dzień Ziemi                                                                       

     Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja                           

     Dzień dziecka       

  • Dzień sportu                                                       

     Piknik Rodzinny                                                  

     Zakończenie roku szkolnego                               

                                          

  1. Formy realizacji zadań

   programu wychowawczo-profilaktycznego

    

     Lekcje przedmiotowe

     Lekcje wychowawcze

     Zajęcia pozalekcyjne (zajęcia wyrównawcze, kółka zainteresowań,

      terapia pedagogiczna - pomoc psychologiczno - pedagogiczna)

     Pracy świetlicy szkolnej

     Uroczystości szkolne, apele

     Imprezy środowiskowe

     Imprezy sportowe

     Konkursy

     Spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą

      m.in. Policją Strażą Miejską, PPP , służbą  zdrowia itp.

     Wycieczki, Zielone Szkoły

     Zebrania z rodzicami - pedagogizacja rodziców, dni otwarte, konsultacje

      indywidualne

     Szkolenia nauczycieli

     Spotkania z przedstawicielami instytucji wspierającymi szkołę – Poradnia PP,

      Straż Miejska, Policja, służba zdrowia itp.

     Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. zbiórka surowców

      wtórnych, udział w akcji „ sprzątanie świata”)

     Realizacja przygotowania komunikacyjnego

     Akcje  przeprowadzane przez SzRU 

     

  2.   Ewaluacja programu

   

  Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

  Będzie odbywała się na zakończenie każdego roku szkolnego poprzez podsumowanie monitorowania:

   

    Planów pracy wychowawczej w poszczególnych klasach i ich realizację

    Tematyki zebrań z rodzicami i pedagogizacji rodziców

    Organizacji imprez i uroczystości szkolnych

    Organizacji wycieczek, wyjść poza szkołę oraz Zielonych Szkół

    Organizacji zajęć pozalekcyjnych

    Realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

    Współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę

    Realizacji pracy świetlicy szkolnej, pedagoga, biblioteki

    Dokumentacji szkolnej – zapisów w dziennikach, sprawozdań

    Zeszytów uwag w poszczególnych klasach

    Działań podjętych wobec uczniów mających trudności w nauce,

     sprawiających problemy wychowawcze

   

  Ponadto doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków będą służyły informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli uzyskane  przez przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy i rozmów.

  Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego będzie dokonywał powołany przez dyrektora szkoły zespół, a z jego wynikami zostanie zapoznana rada rodziców i rada pedagogiczna.