Nawigacja

Partnerzy

Środa 03.09.2014

Od października 2008 roku

Ilość odwiedzin: 209240

* 30-243 Kraków ul. Księcia Józefa 337 *

tel. 124297210 * fax. 124299139*

E-mail sp48kr@wp.pl

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.

RAZEM MOŻEMY LEPIEJ.

RAZEM DLA SIEBIE I DLA INNYCH .

 

Wiadomości dla rodziców

  • Ww. pomoc przysługuje:

    • uczniom klasy II, III, VI szkoły podstawowej , w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości 539,00 zł netto.
    • uczniom klas II, III i VI, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe tj. Kwotę 539,00 zł netto na osobę w rodzinie lecz  występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,  potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.  W tym przypadku o przyznaniu pomocy decyduje dyrektor szkoły. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawionych.
    • Uczniom niepełnosprawnym: słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  • Jabłko jadalny, kulisty owoc jabłoni o soczystym chrupkim miąższu, spożywany na surowo,także po obróbce kulinarnej.